خرید خانه و خودرو در ترکیه

در ادامه مطلب توضیحاتی درباره خرید ملک و خانه و هم چنین خرید خودرو در ترکیه آورده شده است تا در صورتی که همچین قصدی دارید بتوانید با اطلاعات کامل اقدام نمایید.

 

خرید خانه و ملک

با اجرای قانون جدید، اتباع خارجی و ایرانیان امکان خرید ملک و همچنین  اراضی شهری را تا سقف ٠٠٠.٣٠٠ متر مربع جهت سرمایه گذاری خواهند داشت که برای خرید اراضی  میبایست قبل از خرید، طرح پیشنهادی خود را آماده در دست داشته باشند. لذا کلیه افراد حقیقی و حقوقی ملزم به ارسال  پروژه خود به وزارت شهر سازی و محیط زیست ترکیه تا ظرف مدت ٢ سال خواهند بود که بعد از تایید طرح مربوطه به دفتر ثبت زمین های محلی ارسال خواهد شد. لازم به ذکر است ایرانیان همانند سایر اتباع خارجی  دیگر بواسطه خرید ملک میتوانند از مزایای اقامت موقت در شهر های ترکیه برخوردار شوند و بواسطه آن امکان خرید خودرو و ثبت نام فرزندان در مدارس ترکیه را خواهند داشت. توجه نمایید این قانون به منزله اخذ شهروندی ترکیه و داشتن اجازه کار نیست و برای موارد اخیر میبایست مراحل/مجوزهای قانونی دیگری طی و اخذ گردد.


 

گواهینامه رانندگی  و خرید خودرو

ﺑﺮاي راﻧﻨﺪﮔﻲ در ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻳﺎ ﻳﻚ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ (I D P) در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ، (I D P) ﻳﻚ ﻣﺠﻮز ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي راﻧﻨﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دارﻧﺪﮔﺎن آن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ در ﺑﻴﺶ از ١٦٠ ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ به شمار می آید، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻮﻳﺖ دارﻧﺪه آن نیز باشد. ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻌﺎوﻧﺖ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 

خرید خودرو در ترکیه

خودروها در ترکیه به سه نوع مختلف تقسیم می شوند:

نوع اول: خودرو با پلاک سفید (نوع عادی)؛ خرید و فروش این خودرو به اتباع خارجی و شهروندان ترکیه بلامانع است.

نوع دوم: پلاک سبز؛ این نوع خودرو مخصوص دیپلمات ها می باشد.

نوع سوم: پلاک خارجی؛ خرید و فروش این خودرو صرفا برای اتباع خارجی ممکن بوده، بدین دلیل می توانید این خودروها را با قیمت پایین تری خریداری نمایید. اما با احتساب سال تولید، تعداد سیلندر و حجم موتور خریدار موظف به پرداخت هزینه ای مشخص به عنوان ضمانت می باشد. لازم به ذکر است؛ با محاسبه ی هزینه ی ضمانت خوردو، هزینه این نوع خودروها معمولا بیش از خودروهای پلاک عمومی می شود.

 

حواله ارزی

پس از اعمال تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی دول غربی، فعالیت بانک ملت در کشور ترکیه بسیار محدود گشته و عملا انتقال ارز توسط این بانک ناممکن گردیده است. امروزه برخی شرکت ها در مقابل دریافت هزینه ای بسیار ناچیز و یا گاهی بدون دریافت هزینه ای این خدمات را ارائه می دهند. با این وجود معمول ترین روش در میان ایرانیان مقیم ترکیه جهت انتقال ارز ،استفاده از آشنایان و دوستان می باشد.

برچسب ها: تحصیل در ترکیه, آنکارا, ترکیه, اقتصاد ترکیه

go2tr

خبرنامه

ایمیل(*)
ورودی نامعتبر

نام و نام خانوادگی
ورودی نامعتبر

موبایل
ورودی نامعتبر

ورود